T: +31 (0)72 5672090 | info@dillenburg.com

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DILLENBURG MEDICAL B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Otterkoog 20j.


ARTIKEL 1 ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot alle leveringen en af te sluiten overeenkomsten van Dillenburg Medical B.V., hierna te noemen “verkoper” en een van haar kopers.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een koper zich bedient, verbinden verkoper nimmer, tenzij deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan koper geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend.

In geval van bestellingen zonder een nauwkeurige vermelding van nummer en omschrijving van het artikel overeenkomstig de prijscourant en/of de verkoopfolder van verkoper, dan wel in geval van een mondelinge bestelling, is koper bij misverstand gehouden het geleverde te aanvaarden en de prijs te voldoen.

Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk prijswijzigingen voor (vide artikel 4).

ARTIKEL 3 LEVERING EN LEVERTIJD
De levering geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, franco aan het afleveradres van koper, mits dit binnen het Nederlands grondgebied ligt.

De kosten van verzending zijn voor rekening van koper.
Vanaf het ogenblik van levering zijn de zaken voor rekening en risico van koper.
Indien de koper wenst, dat de goederen tijdens opslag bij en transport door de transporteur verzekerd zijn, dient de koper dit bij het plaatsen van de bindende bestelling expliciet te vermelden. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van koper.

De gegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen geen fatale termijn. Bij overschrijding kan de koper geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en, indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoege van verkoper wordt verschaft de leveringen op te schorten of te weigeren of de zaken onder rembours te verzenden.


ARTIKEL 4 PRIJS
De in de prijscourant en/of verkoopfolder van verkoper bekend gemaakte prijzen kunnen door verkoper te allen tijde worden gewijzigd.

Koper heeft het recht een reeds aangegane overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door koper te geschieden.

De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, netto en exclusief B.T.W.

Kosten van verpakking en de voorschotten terzake van vracht en andere daaraan samenhangende kosten kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 BETALING
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal koper het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum dienen te voldoen, zonder dat koper het recht heeft op enige korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening.
Verkoper behoudt zich het recht voor zonder nadere toelichting vooruitbetaling te verlangen.

Indien koper na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet (volledig) heeft voldaan, komt koper, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende de periode dat koper in verzuim is, zal door hem een rente verschuldigd zijn van hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 5%.

Alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten”.

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door verkoper geleverde zaken blijven haar eigendom tot het moment dat koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de overige bijkomende kosten van vervoer e.d., alsmede terzake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft de opdrachtgever ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden.

Koper zal nimmer deze zaken met enig recht mogen bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen.

Verkoper is door koper onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan koper zijn geleverd, doch eigendom zijn van verkoper, terug te nemen door ze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat koper langer dan twee maanden in verzuim verkeerd, in surséance van betaling dan wel faillissement komt te verkeren, dan wel er beslag wordt gelegd op één of meer eigendommen van koper.


ARTIKEL 7 RECLAMES, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Reclameringen ter zake van geleverde zaken dienen door koper, zo mogelijk onmiddellijk, doch uiterlijk binnen één week na de feitelijke levering, schriftelijk bij verkoper te worden ingediend. Eventuele gebreken aan apparatuur, die voor koper niet bij ontvangst en opslag van goederen zijn te constateren, dienen binnen 3 maanden na goederenontvangst gespecificeerd schriftelijk te worden gemeld.
Verkoper aanvaardt voor levering van de zaken geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan koper is gegeven, met uitzondering van grove nalatigheid en/of opzet.

Verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen c.q. verbeteringen in verpakking van door haar geleverde zaken zonder voorafgaande kennisgeving aan koper door te voeren c.q. aan te brengen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade of kosten, welke mochten ontstaan door gebreken in kwaliteit, technisch uitvoering en samenstelling van het geleverde, indien deze schade of kosten zijn toe te schrijven aan de fabrikant c.q. toeleverancier, tenzij op aantoonbare wijze komt vast te staan dat verkoper zelf schuld heeft aan de ontstane schade aan het geleverd.

Voorts is verkoper niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde welke is ontstaan tijdens transport naar het leveradres van koper.

Voor zover verkoper aansprakelijk is voor de door koper direct of indirect geleden schade, zal deze schade worden beperkt tot het verzekeren dan wel in redelijkheid verzekerd bedrag, één en ander voor zover de verzekering aansprakelijkheid erkent.
Voor het niet-verzekeren dan wel in redelijkheid verzekerde deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten, terwijl de schade te allen tijde beperkt zal zijn tot het bedrag van de koopsom.

Indien verkoper terzake van enige schade waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is, toch door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal koper terzake aan verkoper volledige vrijwaring verlenen en aan haar alles dienen te vergoeden wat koper aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen.

ARTIKEL 8 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Verkoper is bevoegd te harer keuze de overeenkomst met koper door middel van een schriftelijke mededeling ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, één en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt
of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is
ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan verkoper toe te rekenen omstandigheden;

b. vertraagde of te late toelevering door toeleveranciers;

c. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of
van de vestiging van het bedrijf van verkoper wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze
moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersmoeilijkheden niet aan haar zijn toe te rekenen.

Indien de levering door overmacht langer dan vier maanden wordt vertraagd, zijn beide partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat verkoper tot enige vergoeding van schade, door koper of derden geleden gehouden zal zijn.

ARTIKEL 9 GARANTIES
Verkoper biedt op technische apparaten een garantietermijn van 1 jaar na factuurdatum. Verdere details van de garantie zijn steeds vastgelegd in de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant. Indien toeleveranciers van verkoper langere garantietermijnen hanteren, kan verkoper bij wijze van coulance de termijn van 1 jaar naar eigen inzicht verlengen, maar is hiertoe geenszins verplicht. Voor producten die niet tot technische apparaten gerekend kunnen worden, geldt geen garantietermijn. Dit geldt tevens voor toebehoren en verbruiksartikelen.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten tussen verkoper en haar kopers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiende of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen, voor zover wettelijk toegestaan worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.

Depot KvK
Deze voorwaarden zijn onder nummer 37059501 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar met ingang van 17 maart 1995 en geactualiseerd op 27 december 2017.

 

+31 (0)72 5672090
Top